Test
Hub Servicii Integrate de Afaceri
 
Making It Easy for You
 
Test
HUB Financial Services
 
Making It Easy for You
Test
Amplasat în incinta Palatului Camerei de Comerț și Industrie București, ATI Consultants – HUB de Servicii Integrate de Afaceri își propune să vină în întâmpinarea antreprenorilor printr-un pachet complet de servicii financiare și de servicii conexe afacerii, combinând atât abilitățile, experiența și expertiza echipei interne cât și cea a partenerilor și colaboratorilor externi
 
Gama de servicii este astfel construită încât să acopere o bună gestionare a resurselor financiare și de business atât la nivel corporativ cât și la nivelul personal al fiecărui antreprenor. Indiferent dacă este vorba de planificare și analiză financiară, managementul investițiilor, digitalizarea contabilității, accesul la fondurile UE, audit financiar sau intermediere în afaceri, echipa noastră are expertiza și resursele necesare pentru a ajuta clienții să își atingă obiectivele
 
Test
Test
Located within the premises of the Bucharest Chamber of Commerce and Industry Palace, ATI Consultants - Financial Services HUB aims to meet entrepreneurs with a complete package of financial services and business-related services, combining both the skills, experience and expertise of the internal team as well as that of external partners and collaborators.
 
The range of services is thus built to cover good management of financial and business resources at both the corporate and personal level of each entrepreneur. Whether it's financial planning and analysis, investment management, digitization of accounting, access to EU funds, financial audit or business intermediation, our team has the expertise and resources needed to help clients achieve their goals.
 
Test

Audit financiar

HUB - Servicii Integrate de Afaceri

 
Audit financiar
Audit financiar statutar – conformarea cu cerințele legale.
Audit financiar la cerere – verificarea situațiilor financiare
Audit intern
Evaluarea controalelor entității în scopul creșterii eficienței organizației.
Protejarea elementelor patrimoniale ale entității.
Audit fonduri europene
Asigurarea cerințelor autorității contractante prin verificarea eligibilității cheltuielilor.
Image

Financial Audit

HUB - Servicii Financiare

 
Financial Audit
Statutory Financial Audit - compliance with legal requirements.
On-demand financial audit - verification of financial situations.
Internal Audit
Assessing the entity's controls for the purpose of increasing organizational efficiency.
Protecting the entity's patrimonial elements.
European Funds Audit
Ensuring the requirements of the contracting authority by verifying the eligibility of expenses.
Image

Planificare și analiză financiară

HUB - Servicii Integrate de Afaceri

Test
Analiza financiară
Analiza contului de profit și pierdere. Analiza bilanțieră. Determinarea indicatorilor financiari și analiza lor.
Analiza de cashflow
Analiza și urmărirea fluxurilor de numerar (Cash flow)
Indicatori analiză financiar bancara
Determinare și interpretare indicatori financiari utilizați în procedurile de creditare/finanțare..
Bugetare
Modele de bugetare și urmărirea acestora.
Managementul investițiilor
Plan de afaceri Studiu de fezabilitate

Financial Planning and Analysis

HUB - Financial Services

Test
Financial Analysis
Profit and Loss Account Analysis. Balance Sheet Analysis. Determination of financial indicators and their analysis.
Cashflow Analysis
Analysis and monitoring of cash flows
Banking Financial Analysis Indicators
Determination and interpretation of financial ratios used in lending/financing procedures..
Budgeting
Budgeting models and their monitoring.
Investment Management
Business Plan Feasibility Study

Consultanță accesare fonduri europene

HUB - Servicii Integrate de Afaceri

Test
 • Consultanța preliminară privind oportunitățile de finanțare a business-ului
 • Analiza eligibilității / conformității solicitantului
 • Întocmirea dosarului de finanțare
 • Elaborarea bugetului indicativ al proiectului
 • Redactarea planului de afaceri necesar accesării fondurilor europene/naționale
 • Redactarea cererii de finanțare în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului corespunzător
 • Depunerea dosarului de finanțare în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului
 
 • Asistența la semnarea contractului de finanțare și pregătirea tuturor documentelor necesare
 • Consultanța și asistența pe perioada implementării proiectului (operațiuni de autorizare, certificări, proceduri de achiziție publică, redactarea și conceperea cererilor de eliberare a alocării financiare, notificări, contestații și corespondență în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului; rapoarte de progres, etc.)
 • Asistența post-implementare proiect
 • Alte servicii conexe necesare furnizate de colaboratorii noștri (servicii juridice, expertiză tehnică, studii de fezabilitate, etc.)
 
Test

Consultanta accesare fonduri europene

HUB - Servicii Financiare

Test
 • Preliminary consultancy on business financing opportunities
 • Analysis of the applicant's eligibility / compliance
 • Preparation of the financing file
 • Elaboration of the indicative budget of the project
 • Drafting the business plan necessary for accessing European/national funds
 • Drafting the financing application in accordance with the provisions of the corresponding Applicant's Guide
 • Submission of the financing file in accordance with the provisions of the Applicant's Guide
 
 • Assistance in signing the financing contract and preparing all necessary documents
 • Consultancy and assistance during the project implementation (authorization operations, certifications, public procurement procedures, drafting and designing requests for the release of financial allocation, notifications, challenges and correspondence in accordance with the provisions of the Applicant's Guide; progress reports, etc.)
 • Post-implementation project assistance
 • Other necessary related services provided by our collaborators (legal services, technical expertise, feasibility studies, etc.)
 
Test

Consultanță fiscală

HUB - Servicii Integrate de Afaceri

Image
 
 
 • Impozite indirecte
 • Taxe vamale și comerț internațional
 • Prețuri de transfer
 • Servicii de mobilitate internațională
 • Dreptul muncii și salarizare
 • Servicii dedicate persoanelor fizice
 • Asistență fiscală fuziuni și achiziții
 • Stimulente fiscale pentru cercetare și dezvoltare
 • Managementul conformității fiscale
 • Litigii și dispute fiscale
 • Impozite și taxe locale

Tax Consultancy

HUB - Servicii Financiare

Image
 
 
 • Indirect Taxes
 • Transfer Pricing
 • International Mobility Services
 • Labor Law and Payroll
 • Services dedicated to individuals
 • Tax Assistance for Mergers and Acquisitions
 • Tax Incentives for Research and Development
 • Tax Compliance Management
 • Tax Litigation and Disputes
 • Local Taxes and Fees

Digitalizare si automatizare procese

HUB - Servicii Integrate de Afaceri

 
Automatizarea raportărilor financiare Soluții software care reduc introducerea manuală de date și îmbunătățesc acuratețea
Instrumente de analiză financiară Instrumente avansate de analiză financiară care permit analiza mai rapidă și mai precisă a datelor financiare
Optimizarea proceselor financiare Fluxurile de lucru automate și software-ul integrat
Image

Digitization and automation of processes

HUB - Servicii Financiare

 
Automation of financial reporting Software solutions that reduce manual data entry and improve accuracy
Financial analysis tools Advanced financial analysis tools that allow for faster and more accurate analysis of financial data
Optimization of financial processes Automated workflows and integrated software
Image

Brokeraj de afaceri

HUB - Servicii Integrate de Afaceri

Test
Evaluarea afacerii:Determinarea valorii reale a afacerii, prin utilizarea unor modele variate, adaptate nivelului afacerii și domeniului de activitate, luând în considerare, în același timp, și potențialul de creștere a acesteia.

Marketing și publicitate: Întocmirea unei strategii de marketing pentru promovarea afacerii, utilizând o gamă optimă de canale, cum ar fi listările online, contactarea directă și networking-ul.
 
Due Dilligence: Efectuarea unui raport de due diligence, axat pe chestiunile esențiale ale afacerii, în vederea verificării exactității înregistrărilor financiare și a situației juridice a afacerii, precum și pentru identificarea unor riscuri potențiale majore și, acolo unde este posibil, a căilor de mitigare a acestora.

Negociere și structurare a acordului: Implicare în procesul de negociere, precum și structurarea acordului de vânzare/cumpărare.
 
Test

Business Brokerage

HUB - Servicii Financiare

Test
Business Evaluation:Determining the real value of the business, using various models, adapted to the business level and field of activity, while considering its growth potential.

Marketing and Advertising: Developing a marketing strategy to promote the business, using an optimal range of channels, such as online listings, direct contact, and networking.
 
Due Dilligence: Conducting a due diligence report, focused on the essential issues of the business, to verify the accuracy of financial records and the legal status of the business, as well as to identify potential major risks and, where possible, ways to mitigate them.

Negotiation and structuring of the agreement: Involvement in the negotiation process, as well as structuring the sale/purchase agreement.
 
Test

CFO Externalizat

HUB - Servicii Integrate de Afaceri

Test
Dezvoltarea strategiei financiare
Dezvoltarea unei strategii financiare cuprinzătoare care se aliniază cu obiectivele și scopurile lor de afaceri.
Planificare și analiză financiară
Creearea de previziuni financiare detaliate și analiza performanțelor financiare, pentru a identifica domenii de îmbunătățire și creștere.
Gestionarea fluxului de numerar
Gestionarea eficientă a fluxului de numerar și asigurarea existenței fondurilor necesare pentru continuarea și dezvoltarea afacerii.
Raportare și analiză financiară
Întocmirea unor rapoarte financiare și analize detaliate.
Bugetare și controlul costurilor
Dezvoltarea și gestiunea bugetelor, precum și implementarea unor măsuri de control și optimizare a costurilor.

Outsourced CFO

HUB - Servicii Financiare

Test
Developing Financial Strategy
Developing a comprehensive financial strategy that aligns with their business objectives and goals.
Financial Planning and Analysis
Creating detailed financial forecasts and analyzing financial performance, to identify areas for improvement and growth.
Cash Flow Management
Efficiently managing cash flow and ensuring the existence of necessary funds for the continuation and development of the business.
Financial Reporting and Analysis
Preparing financial reports and detailed analyses.
Budgeting and Cost Control
Developing and managing budgets, as well as implementing measures for cost control and optimization.

Consultanță - persoane fizice

HUB - Servicii Integrate de Afaceri

Test
Analiza investițiilor: Vom efectua o analiză comprehensivă a portofoliului de investiții al clientului, inclusiv o evaluare a riscului, alocarea activelor și performanța.
Planificarea investițiilor: Vom lucra cu clientul pentru a dezvolta un plan personalizat de investiții care ia în considerare obiectivele lor financiare, toleranța la risc și calendarul de investiții.
Alocarea activelor: Vom ajuta clientul să determine amestecul optim de clase de active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și numerar, pentru a-și atinge obiectivele de investiții.
Selectarea investițiilor: Vom identifica oportunitățile specifice de investiții care se aliniază cu obiectivele și profilul de risc al clientului.
Monitorizarea și reechilibrarea portofoliului: Vom monitoriza continuu portofoliul de investiții al clientului și vom ajusta alocarea activelor după nevoie pentru a menține nivelul dorit de risc și randament.
Raportarea performanțelor: Vom furniza rapoarte regulate privind performanța portofoliului de investiții al clientului, inclusiv o analiză a randamentelor și taxelor.

Consultancy – private individuals

HUB - Servicii Financiare

Test
Investment Analysis: We will conduct a comprehensive analysis of the client's investment portfolio, including a risk assessment, asset allocation, and performance.
Investment Planning: We will work with the client to develop a personalized investment plan that takes into account their financial objectives, risk tolerance, and investment timeline.
Asset Allocation: We will help the client determine the optimal mix of asset classes, such as stocks, bonds, and cash, to achieve their investment objectives.
Investment Selection: We will identify specific investment opportunities that align with the client's objectives and risk profile.
Portfolio Monitoring and Rebalancing: We will continuously monitor the client's investment portfolio and adjust asset allocation as needed to maintain the desired level of risk and return.
Performance Reporting: We will provide regular reports on the performance of the client's investment portfolio, including an analysis of returns and fees.

Structuri de finanțare

HUB - Servicii Integrate de Afaceri

Test
Finanțare bancară
Soluții optime de finanțare a capitalului de lucru și/sau a investițiilor
Finanțarea fluxului comercial
Plafoane și facilități de emitere a acreditivelor și/sau a scrisorilor de garanție bancară.
Factoring
Finanțare alternativă a capitalului de lucru
Private equity
Investiții și/sau finanțări specializate
Finanțare structurată
Finanțarea proiectelor complexe

Financing Structures

HUB - Financial Services

Test
Bank Financing
Optimal solutions for working capital and/or investment financing
Trade Finance
Credit limits and facilities for issuing letters of credit and/or bank guarantees.
Factoring
Alternative working capital financing
Private Equity
Specialized investments and/or financing
Structured Financing
Financing for complex projects

Consultanta juridica

HUB - Servicii Integrate de Afaceri

Test

Vom fi alături de dumneavoastră asistându-vă cu ocazia înființării, a negocierii si întocmirii documentelor societății, a stabilirii regulilor de guvernață si conformitate. Vă vom ajuta să navigați în peisajul juridic pentru a vă asigura că structura societății dumneavoastră este solidă și operațiunile sunt în conformitate cu reglementările în vigoare.

Vă vor oferi tot sprijinul necesar realizării proiectului, indiferent că vă aflați în postura de cumpărător sau de vânzător. Vă vom asista în analiza preliminară, desfășurarea analizelor de tip “due diligence” juridic, negocieri și integrare post-fuziune, asigurându-vă că tranzacțiile dumneavoastră, M&A sunt juridic solide și strategic avantajoase.

Echipa noastră va fi alături de dumneavoastră pas cu pas, în efortul de obținere a finanțării proiectelor ce doriți a le dezvolta. Vă vom asista în structurarea aranjamentelor financiare, gestionarea cerințelor de reglementare și reducerea riscurilor financiare pentru proiectele dumneavoastră. De asemenea, vă vom asista în negocierea contractelor de finanțare și a garanțiilor aferente.

Vă putem oferi suport juridic pentru operațiunile societății dumneavoastră. Redactăm și negociem contracte comerciale, vă asistăm în protejarea proprietății intelectuale și vă putem oferii îndrumare de specialitate în aspectele juridice importante ale activității dumneavoastră de zi cu zi. De asemenea, vă putem reprezenta in situatia unor litigii de drepr comercial.

Înțelegem importanța forței de muncă pentru societatea dvs și, ca urmare, vă oferim asistență privind intocmirea contractului individual si colectiv de muncă, al regulamentul intern dar si cu privire la incetarea contractului individual de muncă, demiteri individuale sau colective. Pe lângă acestea vă putem oferi asistență juridică în chestiuni de dialog social și în relațiile cu sindicatele. De asemenea vă putem reprezenta în cazul unor litigii de muncă.

Experții noștri în drept fiscal au competența necesară pentru a naviga în lumea complexă a fiscalității. Vă oferim asistență în optimizarea strategiei fiscale, asigurând conformitatea cu legislația în continuă schimbare și rezolvând eficient, în măsura în care situația o permite, provocările de natură fiscală.

Legal Consultancy

HUB - Financial Services

Test

We will be by your side assisting you with the establishment, negotiation and preparation of company documents, setting governance and compliance rules. We will help you navigate the legal landscape to ensure that your company's structure is solid and operations are in compliance with current regulations.

We will provide all the necessary support to carry out the project, whether you are in the position of buyer or seller. We will assist you in the preliminary analysis, conducting legal "due diligence" analyses, negotiations and post-merger integration, ensuring that your M&A transactions are legally solid and strategically advantageous.

Our team will be with you step by step in the effort to obtain financing for the projects you wish to develop. We will assist you in structuring financial arrangements, managing regulatory requirements and reducing financial risks for your projects. Also, we will assist you in negotiating financing contracts and related guarantees.

We can provide legal support for your company's operations. We draft and negotiate commercial contracts, assist you in protecting intellectual property and can offer specialist guidance on important legal aspects of your day-to-day activity. Also, we can represent you in commercial litigation cases.

We understand the importance of the workforce for your company and, therefore, we offer assistance in drafting the individual and collective employment contract, the internal regulations and also regarding the termination of the individual employment contract, individual or collective dismissals. In addition to these, we can offer legal assistance in social dialogue matters and in relations with trade unions. Also, we can represent you in labor litigation cases.

Our tax law experts have the necessary competence to navigate the complex world of taxation. We offer assistance in optimizing your tax strategy, ensuring compliance with constantly changing legislation and efficiently resolving, as far as the situation allows, tax challenges.

Consultantă și audit de mediu

HUB - Servicii Integrate de Afaceri

Test
Audit de mediu – analiza situației actuale, recomandări și consiliere în implementarea și menținerea unui management funcțional al sistemului de mediu.
Managementul sistemului integrat de mediu – realizarea activităților operaționale în domeniul mediului, care au caracter permanent și sunt obligatorii conform prevederilor legale.
Conformare legală privind obligațiile și raportările de mediu - asigurarea autorizării, reautorizării sau acordurilor de mediu, în baza actelor de reglementare specifice.
Consultanță și reprezentare la control – asistență în pregătirea documentației solicitate în cazul controalelor tematice și reprezentare în fața instituțiilor publice, cu atribuții în domeniul mediului.
Respectarea obligațiilor financiare către instituțiile de mediu – analiza, calculul și informarea privind obligațiile financiare periodice, în funcție de domeniul dvs. de activitate.
Mențenanța corectivă și proceduri de lucru – implementarea și actualizarea continuă a fluxului operațional de lucru, în scopul îndeplinirii eficiente de către dvs. a obligațiilor de mediu, integral, corect și la termen.

Environmental Consultancy and Audit

HUB - Financial Services

Test
Environmental audit - analysis of the current situation, recommendations, and guidance in the implementation and maintenance of a functional environmental management system.
Management of the integrated environmental system - carrying out operational activities in the field of the environment, which are permanent and mandatory according to legal provisions.
Legal compliance regarding environmental obligations and reporting - ensuring authorization, reauthorization, or environmental agreements based on specific regulatory acts.
Consultation and representation during inspections - assistance in preparing the documentation required in the case of thematic inspections and representation in front of public institutions with responsibilities in the field of the environment.
Compliance with financial obligations to environmental institutions - analysis, calculation, and information regarding periodic financial obligations, depending on your field of activity.
Corrective maintenance and work procedures - continuous implementation and updating of the operational workflow, with the aim of efficiently fulfilling your environmental obligations, completely, correctly, and on time.

Consultantă asigurări

HUB - Servicii Integrate de Afaceri

Image
Consultanță personalizată pentru dezvoltarea unui program de asigurare adaptat nevoilor individuale ale clienților.
Analiza și evaluarea portofoliului actual de asigurări.
Asistență specializată în gestionarea cererilor de despăgubire și reprezentarea dedicată a clienților în caz de daună.
 • Asigurări Business
 • Asigurări de clădiri și bunuri
 • Asigurări de răspundere civilă
 • Asigurări de construcții – montaj
 • Asigurări de transport
 • Asigurări parcuri auto
 • Asigurări de artă
 • Asigurări de pierderi financiare
 • Asigurări de sănătate pentru angajați
 • Asigurări de credite și garanții
 • Alte asigurări
 • Asigurări Generale
 • Asigurări RCA
 • Asigurări CASCO
 • Asigurări de locuințe
 • Asigurări de călătorie
 • Asigurări de sănătate
 • Asigurări de pensii pilonul III
 • Asigurări de viață
 • Alte asigurări

Insurance Consulting

HUB - Financial Services

Image
Customized consulting for developing insurance programs tailored to individual customer needs.
Analysis and assessment of the current insurance portfolio.
Specialized assistance in managing claims and dedicated customer representation in case of a loss.
 • Business Insurance
 • Building and Property Insurance
 • Civil Liability Insurance
 • Construction and Installation Insurance
 • Transportation Insurance
 • Fleet Insurance
 • Art Insurance
 • Financial Loss Insurance
 • Employee Health Insurance
 • Credit and Guarantee Insurance
 • Other Insurances
 • General Insurance
 • Automobile Liability Insurance (RCA)
 • Comprehensive Automobile Insurance (CASCO)
 • Home Insurance
 • Travel Insurance
 • Health Insurance
 • Pension Pillar III Insurance
 • Life Insurance
 • Other Insurances

Beneficii

Expertiză Integrată: Oferim expertiză certificată și cunoștințe în diverse domenii ale afacerilor pentru a sprijini clienții în atingerea obiectivelor lor.

Personalizare Avansată: Înțelegem că fiecare afacere este unică, de aceea oferim soluții personalizate pentru a răspunde nevoilor specifice.

Conveniență Unificată: Simplificăm procesul de gestionare a afacerii prin intermediul unui singur punct de acces pentru toate serviciile integrate de care aveți nevoie.

Eficiență și Economii:Oferim tarife competitive și beneficii speciale, sprijinindu-vă în reducerea costurilor și optimizarea resurselor.

Test

Angajamentul ATI Consultants

 • Servicii de calitate
 • Relații pe termen lung
 • Transparență
 • Abordare personalizată
 • Instruire financiară

Benefits

Expertise: We make available to clients our certified knowledge and expertise in the financial industry to help them achieve their goals.

Customization: Unique financial needs require customized services.

Convenience:Save time and effort through a single point of access for all your financial needs.

Cost savings:Competitive rates and special discounts for members of the Bucharest Chamber of Commerce and Industry.

Test

ATI Consultants' commitment:

 • Quality Services
 • Long-Term Relationships
 • Transparency
 • Personalized Approach
 • Financial Education

Oferta specială membri CCIB

Analiză financiară
Gratuit
 • 3 perioade calendaristice
 • Analiză cont profit și pierdere
 • Analiză bilanț
 • Raport indicatori financiari
 • Interpretare indicatori financiari
 • Întâlnire prezentare concluzii
Imagine Imagine Imagine
Consultanță finanțare
-10%
 • Reducerea este aplicată asupra comisionului de succes.
 • Avans zero!
Imagine Imagine Imagine
Consultanță financiară
-10%
 • Reducerea este aplicată asupra tarifului orar.
 • Reducerea este aplicată asupra prețului abonamentului lunar.
Imagine Imagine Imagine

Special Offer for CCIB Members

Financial Analysis
Free
 • 3 calendar periods
 • Profit and Loss Statement Analysis
 • Balance Sheet Analysis
 • Financial Indicator Report
 • Interpretation of Financial Indicators
 • Presentation of Conclusions Meeting
Image Image Image
Financing Consultancy
-10%
 • Discount is applied to the success fee.
 • Zero upfront payment!
Image Image Image
Financial Consultancy
-10%
 • Discount is applied to the hourly rate.
 • Discount is applied to the monthly subscription price.
Image Image Image

Oferte speciale membri CCIB

Special offers for CCIB members

Echipa noastra

Image
Consultanta financiara
Catalin Roman
Image
Consultanta fiscala
Audit financiar
Preturi de transfer
Iulian Negrutiu
Image
Business Inteligence IT
Serban Buliga
Image
Consultanta asigurari
Alexandru Bejan
Image
Consultanta si audit de mediu
Andrei Stoica
Image
Consultant persoane fizice
Andrei Perianu
Image
Consultanta fonduri eurpopene
Alexandru Capota
Image
Consultanta juridica Consultanta fiscala
Corina Ionescu Ana Maria Miron
Image
Consultanta si dezvoltare IT
Robert Suditu

Our team

Image
Financial consultancy
Catalin Roman
Image
Tax consultancy
Financial audit
Transfer pricing
Iulian Negrutiu
Image
Business Intelligence IT
Serban Buliga
Image
Insurance Consulting
Alexandru Bejan
Image
Consultancy for private individuals
Andrei Perianu
Image
European funds consultancy
Alexandru Capota
Image
Legal consultancy Tax consultancy
Corina Ionescu Ana Maria Miron
Image
IT consultancy and development
Robert Suditu